logoznak TAAT

Plán výstavby dřevostavby

Plán výstavby dřevostavby

V zájmu hladkého průběhu výstavby společně s Vámi naplánuje stavební firma postup výstavby dřevostavby na klíč od zahájení výstavby, až po předání vašeho rodinného domu na klíč. Pomůžeme vám a zvolíme pro vás nejvýhodnější řešení dřevostavby podle vašich představ a potřeb.

 

Dole na této stránce si můžete ve fotogaleriích prohlédnout kompletní výstavbu dvou dřevostaveb od studie po předání domu na klíč.

 

Stručná časová osa na příkladu stavby bungalovu

Podrobněji o postupu výstavby:

 

I. Převzetí staveniště a zhotovení základové desky

Převzetí staveniště stavební firmou realizující vaši výstavbu probíhá za účasti stavbyvedoucího a investora a provádí se kontrola vytýčení staveniště.

U základové desky se provádí zaměření velikosti, výškové zaměření, její rovina a umístění prostupů kanalizace, vody, elektřiny, plynu pro dřevostavbu.

Kontrola připravenosti přípojek energií (elektřina, voda, plyn, kanalizace) pro provedení stavby, dostupnost staveniště pro kamionovou nákladní
automobilovou dopravu. Upřesnění požadavků na umístění technologie dřevostavby je součástí Smlouvy o dílo.

II. Výstavba svislých konstrukcí přízemí domu

Svislé konstrukce dřevostavby jsou tvořeny technologií uvedenou ve Smlouvě o dílo u přílohy Krycího listu rozpočtu a Přílohy, kde je uvedena a specifikována kompletní technologie výstavby, která je na bázi dřeva v nízkoenergetickém provedení.

Obvodové stěny rodinného domu jsou následně osazeny okny, vnitřními a vnějšími parapety. Je provedeno zateplení fasádním polystyrenem včetně stěrky a armování. Kotvení stěn do základové desky je provedeno chemickými kotvami.

III. Stropní konstrukce dřevostavby

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny většinou příhradovými vazníky, stropní podhledový sádrokarton v závěsu, minerální vata 200 mm, jako izolační prvek, parofólie.

IV. Výstavba svislých konstrukcí podkroví

Svislé konstrukce dřevostaveb jsou z KVH profilů montovány přímo na staveništi. Opláštění deskou Fermacell, polystyren tloušťky 100 mm, perlinka, stěrková omítka, fasádní finální vrstva. Z vnější strany tepelná izolace minerální vatou, Fermacell na rastru s instalační dutinou tvořenou dřevěnými hranoly pro uložení inženýrských sítí (voda, odpady, elektřina, popř. plyn).

V. Střešní konstrukce

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěnými ponejvíce příhradovými vazníky. Spodní hrana vazníků tvoří zároveň nosnou konstrukci pro podhled.

Podkrovní domy – nosná konstrukce střechy je tvořena dřevěným krovem. Pozednice zabudované do pozednicových stěn. Středová a vrcholová vaznice se montuje na stavbě a jsou vyrobeny z lepeného dřeva (dle požadavků statika). Po montáži středových vaznic následuje montáž hambálku, který je na stavbu dodáván jako jednotlivé dílce včetně pochůzné lávky. Následně se osadí krokve kompletně zpracované ve výrobě (výřezy pro osazení na vaznice, nátěry pohledových částí apod.). Po montáži nosné konstrukce jsou osazeny dílce venkovních podhledů dřevostavby.

VI. Klempířské a pokrývačské práce

Po výstavbě nosné konstrukce krovu je provedena vlastní montáž střešního pláště (paropropustná folie, latě, kontralatě a střešní tašky KM Beta). Dle potřeby je provedeno oplechování (úžlabí, komín apod.). Po položení krytiny je dokončen okapový systém.

VII. Dokončení obvodového pláště

Po dokončení montáže je provedeno i dokončení obvodu dřevostavby. Přeplátování v úrovni stropu (DTD, polystyren) a dodělání armování v místech napojení stěn a stropů. Pak je provedena konečná probarvená vrstva fasády dřevostavby, je provedeno dokončení soklu (zateplení a povrchová úprava).

VIII. Vnitřní instalace

Rozvody inženýrských sítí jsou vedeny ve stěnách instalační mezerou (voda, kanalizace, elektřina). Instalace jsou rozděleny do dvou etap, a to hrubá montáž rozvodů s tlakovým odzkoušením a následná kompletace zařizovacích předmětů, vypínačů a podlahového vytápění v rámci dokončovacích prací.

IX. Konstrukce podlah

Po provedení hrubé montáže vnitřních instalací se provede pokládka tepelné izolace podlahovým polystyrénem v jednotlivých místnostech, případně podlažích.
Na izolaci je provedeno zalití betonem. Tato vrstva po vyzrání, slouží jako podklad pro nášlapné vrstvy podlah.

X. Dokončovací práce

Dokončovací práce na dřevostavbě probíhají dle technologie a vybavení domu a jsou koordinovány stavbyvedoucím zprostředkované stavební firmy. V rámci těchto prací je provedeno dokončení vnitřních sádrokartonů, obklady, položení dlažeb, podlahových krytin, osazení schodišť, vnitřních dveří, zařizovacích předmětů, podlahového vytápění s krytinou, vypínačů a zásuvek a následně se provede konečné vymalování celé dřevostavby.

XI. Předání dřevostavby

Investor si přebírá hotový objekt v rozsahu Smlouvy o dílo. Na všechny provedené práce a dodávky jsou mu předány stavební firmou revize a protokoly o provedených zkouškách. Ke všem zabudovaným předmětům a materiálům, použitým při výstavbě, jsou poskytnuty záruční listy, atesty a certifikáty. Závěrem stavby je sepsání předávacího protokolu s datem předání, který je zároveň dnem počátku záruční doby na dřevostavbu. Součástí protokolu je i soupis případných vad a nedodělků s termínem na jejich odstranění.

Konzultace s architektem

Výběr typového projektu bungalovu nebo jiného rodinného domu či zadání vašeho návrhu, náčrtku předáme projektantovi k vypracování projektu podle vašich představ, až po výkres dřevostavby situované na pozemku, včetně projektu napojení na inženýrské sítě. Předání kompletní projektové dokumentace rodinného domu pro stavební ohlášku či stavební povolení.

Smlouva o dílo

Smlouva o dílo přesně stanoví vzájemně dohodnuté body a celkovou garantovanou cenu dřevostavby na klíč se zprostředkovanou stavební firmou. Platby jsou rozděleny do šesti až sedmi fází a budou postupně vázány s rostoucí stavbou, až k závěrečnému předání klíčů od Vašeho rodinného domu.

Výstavba dřevostavby

Jak jsme si již řekli, výstavba dřevostavby probíhá v dohodnutých etapách podle Smlouvy o dílo. Před zahájením výstavby společně upravíme případné Vámi požadované změny společně se stavební firmou, která bude výstavbu realizovat. Např. změna výběru zařizovacích předmětů nebo jiná volba oproti standardnímu vybavení (např. interiérové či vstupní dveře, okna, obklady, dlažby, zásuvky, vypínače, vana, umyvadla, vodovodní pákové baterie apod.).

Odečtou se původní náklady za cenu ve „standardním provedení“ a pouze doplatíte navýšení ceny Vámi vybrané cenově dražší změny nebo se Vám odečte rozdíl cen, pokud Váš výběr bude v lacinější variantě, než je standard.

Změny na Vaše přání, a to i změny týkající se vnitřních dispozic oproti původnímu projektu, mohou být po dohodě realizovány i v průběhu realizace dřevostavby, pokud to dovolí technologie výstavby. Po dokončení stavby je rodinný dům předán stavební firmou tak, aby bylo vše, jak má být. Jsou Vám předány revizní zprávy, záruční listy, sepsán protokol o převzetí stavby.

Nezávazná konzultace

Co vše byste měli pečlivě zvážit před výstavbou, jaké zvolit postupné kroky? To vše s Vámi můžeme probrat při nezávazné schůzce. Můžete sami posoudit nejvhodnější variantu dřevostavby, aby se Vám v rodinném domě bydlelo pohodlně s využitím všech výhod, které dřevostavba přináší.

Provedeme Vás postupně a zprostředkujeme Vám celý průběh výstavby Vašeho rodinného domu. Nezávazná schůzka Vám pomůže dozvědět se podrobnosti a informace o všem, co je třeba k výstavbě rodinného domu a co jste nenašli na našich webových stránkách.

Ukázka výstavby dvou rodinných domů od projektu po předání

Rodinný dům Odalis 181

Rodinný dům Genepe 191

Kontaktní formulář

logoznak TAAT

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@dum-top.cz